Ashton Music Academy

Wolframstraat 44

7334 BN Apeldoorn

[email protected]

KvK: 56213298

Btw: NL203069092B02

Begrippen

In dit document zal vanaf nu verwezen worden naar Ashton Music Academy als ‘AMA’ en desbetreffende leerling en/of ouders/verzorgers als ‘leerling’.

1. Overeenkomst

1. Deze voorwaarden gelden voor lesabonnementen, cursussen of workshops die gegeven worden door AMA. Indien van toepassing kunnen er aanvullende voorwaarden gelden.

2. Alleen de persoon wiens naam als ‘leerling’ wordt opgegeven op het inschrijfformulier mag gebruik maken van deze overeenkomst (hier wordt specifiek verwezen naar de daadwerkelijke leerling en niet naar ouders/verzorgers).

3. Door het invullen, ondertekenen en versturen van het inschrijfformulier gaat leerling een overeenkomst aan met AMA, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

4. Wekelijkse- en tweewekelijkse lesovereenkomsten gelden voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van 1 kalenderjaar.

2. Aanmelden

1. Aanmelden voor de lessen gaat digitaal via het inschrijfformulier dat leerling wordt toegezonden per email. De aanmelding dient volledig en correct ingevuld te worden.

2. Na ontvangst van de aanmelding wordt gecommuniceerd over plaatsing (afhankelijk van beschikbaarheid). Als directe plaatsing mogelijk is wordt een afspraak voor de eerste les gemaakt. Als dit niet mogelijk is wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.

3. AMA behoudt het recht zonder opgaaf van reden de aanmelding te weigeren.

3. Betaling

1. Na plaatsing dient de leerling het verschuldigde lesgeld volgens de voorwaarden vóór de eerste les te voldoen.

2. Betaling gaat via automatische incasso. Leerling geeft hier toestemming voor door de eerste termijn via een betaallink middels iDeal te voldoen. De eerstvolgende termijn wordt vervolgens automatisch volgens de gekozen betalingsfrequentie afgeschreven. 

3. Indien leerling kiest voor maandelijkse betaling van het lesabonnement wordt dit in 12 termijnen per jaar afgeschreven. Betalingen lopen daarom in schoolvakanties door. 

4. Leerling ontvangt per betalingstermijn een factuur.

5. Leerling gaat akkoord met een betalingstermijn van veertien (14) dagen voor de eerste handmatige betaling. Na het verlopen van de betalingstermijn verstuurd AMA één herinnering. Is er na dertig (30) dagen nog steeds geen betaling binnen brengt AMA wettelijke rente in rekening. Indien er vervolgens na zeven (7) dagen nog steeds geen betaling binnen is draagt AMA de betaling over aan een incassobureau en brengt bijbehorende kosten in rekening. 

6. Wanneer een automatische incasso opdracht geweigerd wordt zal AMA deze opnieuw proberen uit te voeren. Blijft 30 dagen na de initiële incasso opdracht betaling uit brengt AMA wettelijke rente in rekening. Indien betaling vervolgens na 7 dagen uit blijft zal AMA de betaling uit handen geven aan een incassobureau en bijbehorende kosten in rekening brengen.    

7. AMA behoudt het recht de lesovereenkomst te beëindigen of tijdelijk de toegang tot de lessen te ontzeggen mits betaling uitblijft. Openstaande facturen moeten in dit geval nog steeds voldaan worden en de ontzegde lessen kunnen niet worden ingehaald. 

8. AMA behoudt het recht op elk moment de tarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven zijn van toepassing op elke nieuwe overeenkomst of (les)abonnementen en overeenkomsten dan wel (les)abonnementen die na de periode van 1 jaar automatisch verlengd worden. In het laatste geval zal het nieuwe tarief in gaan na afloop van het huidige lesabonnement. Leerling kan in het geval van een tariefwijziging aan het einde van de overeenkomst opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand.

9. Wekelijkse- en tweewekelijkse lesovereenkomsten kunnen per maand (in 12 termijnen), of per jaar (tarieven variëren) worden betaald.

4. Afzeggen

1. Afzeggen van de lessen door leerling is mogelijk, indien minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven per email ([email protected]). Je ontvangt niet altijd een reactie. 

2. In het geval van wekelijkse of tweewekelijkse lessen kunnen er maximaal 2 lessen per jaar worden ingehaald. Deze inhaallessen zullen aan het einde van het lesseizoen in overleg plaats vinden. Overige afgezegde lessen, of lessen die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, komen te vervallen en worden niet ingehaald. Deze te vervallen gekomen lessen worden niet gerestitueerd.

3. Geplande inhaallessen kunnen niet worden verzet. Bij afzegging door leerling komen deze te vervallen.

4. Het is mogelijk dat een docent één of meerdere lessen afzegt. Dit zal indien mogelijk minimaal 24 uur van tevoren worden gecommuniceerd. Aan het einde van het jaar zijn hier twee inhaalmogelijkheden voor gepland. Mocht een docent vaker afwezig zijn zal er getracht worden een vervangende docent in te zetten. 

6. Aan het eind van het lesjaar wordt een balans opgemaakt wat betreft het aantal gevolgde lessen en evt. in te halen lessen.

5. Lestijd

1. Voorafgaand aan de eerste les zal er een lestijd worden afgesproken. In het geval van wekelijkse of tweewekelijkse lessen betreft dit een permanente tijd. Deze lestijd kan alleen in overleg, indien mogelijk en maximaal 1 keer per jaar gewijzigd worden. Is het niet (direct) mogelijk de lestijd te wijzigen worden houdt er dan rekening mee dat om die reden niet gevolgde lessen doorberekend worden. 

6. Lesfrequentie

1. Het is niet mogelijk tijdens een lopend lesabonnement te wisselen van lesfrequentie (bijvoorbeeld van wekelijkse naar tweewekelijkse les). Wisselen is alleen mogelijk vanaf het begin van een nieuwe lesperiode en wanneer minimaal 4 weken voor de start van de nieuwe lesperiode aangegeven.

7. De lessen

1. Leerling wordt geacht minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn en in de daarvoor bestemde wachtruimte plaats te nemen. 

2. In het kader van transparantie hanteren wij een zogenaamde ‘open-door-policy’. Dat wil zeggen dat wij open zijn over wat er gebeurd tijdens de lessen en je als ouder/verzorger in principe op elk moment binnen kunt lopen. Dat gezegd hebbende geven wij er wel de voorkeur aan dat je alleen incidenteel en in overleg mee komt kijken tijdens de les, dit om de rust en concentratie te bewaren. Daarom vragen we je buiten de lesruimte te wachten en voor aanvang van de les te overleggen met de docent of je een (gedeelte van de) les mee kunt kijken.  

3. Lessen duren niet langer dan de overeengekomen lesduur. Het kan zijn dat er vanaf 5 minuten voor het einde van de les wordt afgerond om op tijd klaar te zijn voor de volgende leerling. Indien leerling (om wat voor reden dan ook) te laat is wordt deze tijd in geen geval ingehaald.

4. Tijdens de les zal naar inzicht van de docent adequate en effectieve lesstof behandeld worden. Deze lesstof wordt aan leerling meegegeven, zij het digitaal of op papier. Bijbehorende muziek wordt digitaal (via email) meegegeven als bijv. MP3, YouTube- of Spotify link.

5. Verstrekt origineel lesmateriaal, dan wel op papier, digitaal en/of audio-visuele media of in wat voor vorm dan ook blijven eigendom van AMA en/of de docent en mogen in geen geval verstrekt worden aan derden.

6. Leerling is verplicht de noodzakelijke lesboeken aan te schaffen.

7. AMA tracht er naar je het hele lesjaar bij dezelfde docent te plaatsen. Het is echter mogelijk dat je, zonder opgaaf van reden, tussentijds bij een andere docent geplaatst wordt.

8. Instrument en materiaal

1. Leerling is verplicht een geschikt instrument en noodzakelijke accessoires aan te schaffen zodat leerling thuis kan oefenen. AMA kan adviseren over de aanschaf hier van.

2. Leerling is verplicht zijn/haar eigen akoestische, elektrische of basgitaar, drumstokken, lesmap/schrift en alle aantekeningen/lesmateriaal/huiswerk mee te nemen naar de les.

9. Oefenen

1. Leerling wordt geadviseerd elke dag minstens 30 minuten te oefenen. Op deze manier is de meeste vooruitgang haalbaar. AMA kan adviseren over oefenschema’s, oefentips en leerstrategieën.

2. AMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebrek aan vooruitgang bij leerling indien leerling te weinig/niet oefent.

10. Beëindiging en restitutie

1. Lesabonnementen worden na de periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd, mits leerling via email de overeenkomst opzegt (rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand). Na deze periode kan leerling via email op elk gewenst moment opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Eventueel teveel betaalde bedragen zullen in dat geval worden gerestitueerd. Eventueel nog verschuldigde betalingen dienen betaald te worden voor dat de overeenkomst definitief beëindigd wordt. De overeenkomst kan niet tussentijds, tijdens een lopend lesabonnement beëindigd worden. Mocht leerling toch besluiten tussentijds te stoppen met de lessen worden resterende lessen niet gerestitueerd (non-refundable). Openstaande betalingstermijnen blijven in dit geval verschuldigd.  Enige uitzondering hier op is aantoonbare langdurige ziekte van leerling, overlijden of verhuizing buiten gemeente Apeldoorn.

11. Opschortingsrecht

1. AMA behoudt het recht op elk moment de lesovereenkomst te beëindigen en/of (tijdelijk) de toegang tot de lessen te ontzeggen. AMA is niet verplicht hier een reden voor op te geven, maar dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer leerling zich niet aan de lesovereenkomst houdt of wanneer betaling uitblijft. Na beëindiging blijft leerling verplicht te  voldoen aan de geldende betalingsverplichtingen.

12. Aansprakelijkheid

1. AMA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel van leerling of verlies/diefstal/beschadiging van de eigendommen van leerling. Het volgen van de lessen en betreden van de les-locatie is geheel op eigen risico.

13. Communicatie

1. Alle communicatie geschiedt via e-mail. Voor inhoudelijke vragen over de lessen kun je contact opnemen met de desbetreffende docent. Voor algemene vragen verwijzen we je door naar [email protected]

14. Wijzigingsclausule

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. De wijzigingen gelden voor nieuwe en bestaande overeenkomsten. Bij wijziging tracht AMA er naar dit zo snel mogelijk te communiceren met leerling via email.